Файлове

Johny Smith

Здравословната работна среда – отговорност на всеки европейски работодател

Фирма ВИЯНА ЕООД кандидатства по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-2.3.03 “Безопасен труд”

Приоритетна ос 2:

Повишаване на производителността и адаптивността на заетите

Основна област на интервенция:

2.3. Подобряване условията на труд на работното място

Здравословната работна среда отговорност на всеки европейски работодател

След разглеждане на проектните предложения организацията е одобрена за финансиране и през 2013г .е сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Дейности по проекта

2014 - 2015

Вияна ЕООД

Анализ

Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност


2014 - 2015

Вияна ЕООД

Mодернизация

Mодернизация и обезопасяване на съществуващи обекти, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд


2014 - 2015

Вияна ЕООД

Закупуване

Закупуване на съвременни лични предпазни средства и работно облекло и обувки.


2014 - 2015

Вияна ЕООД

Обучение

Обучение на служители за безопасна работа с нововъведено работно оборудване и ЛПС


2014 - 2015

Вияна ЕООД

Промоционални дейности

Изготвяне на информационнен плакат, Организиране и провеждане на 2 пресконференции и изготвяне и разпространение на прес-съобщения, Изработване и разпространение на информационна брошура


Изпълнение, цели и ръководство

Вияна ЕООД
Вияна ЕООД
Вияна ЕООД

Контакти

Ще Ви бдем благодарни за всякакви мнения, коментари и предложения

loading...


Адрес: гр. Бургас ул. "Хан Аспарух" №3
Тел: +359 56 846069
E-mail: office@viyanabg.com
Управител: +359 888 324267
Мениджър по продажбите: +359 889 437798
E-mail: sales@viyanabg.com